درخواستی از دانشجویان عزیز
ارزشیابی و کنترل، یکی از ارکان هر برنامۀ هدفمند و سیستمی است. هیچ سازمانی بدون بررسی و ارزشیابی نسبت به فعالیتهای گذشتۀ خود نمی‌تواند آینده‌ای روشن و رو به کمال را در پیش داشته باشد. اهمیت این موضوع در فعالیتهای بی‌سابقه و نوظهوری چون آموزش الکترونیکی بسیار بیشتر است. هنوز بسیاری از فرآیندها و برنامه‌ها در دانشگاه‌های مجازی در مرحلۀ آزمون و خطاست و به صورت قاطع هیچ روشی را نمی‌توان برای تولید و ارائۀ محتوای الکترونیکی به عنوان بهترین و کامل‌ترین روش معرفی کرد.

   1  

مسیر فناوری اطلاعات کلیه حقوق مادی و معنوی برای نویسنده محفوظ است.